Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

11 lutego 2018r. odbyło się kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach. Zwyczajowo rozpoczęliśmy je wspólną modlitwą, następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez opiekuna duchowego naszego Ogniska – ks. Piotra Arbaszewskiego. W spotkaniu wzięło udział 9 osób.

Dalsza część wyglądała nieco inaczej niż zazwyczaj, ponieważ spotkanie rozpoczęliśmy konferencją, którą wygłosił nasz gość specjalny – ks. Zdzisław Jancewicz – wykładowca na KUL-u oraz obrońca węzła małżeńskiego przy Sądzie Biskupim Diecezji Drohiczyńskiej. Temat konferencji brzmiał: „Strona moralna i prawna stwierdzenia nieważności małżeństwa.”

Ks. Zdzisław przybliżył nam tematykę związaną z tym zagadnieniem i przypomniał zasadę, iż małżeństwo cieszy się przychylnością prawa. Podkreślił też, że obowiązuje zasada domniemania ważności małżeństwa – każde zawarte w kościele małżeństwo uznaje się za ważne, dopóki nie zostanie stwierdzona jego nieważność. W skrócie – możemy mieć różne odczucia co do ważności zawieranego przez nas małżeństwa i „podejrzewać”, że istnieją przesłanki co do jego nieważności, ale to nie wystarczy, decyzję taką musi wydać sąd biskupi. Najistotniejszy w całym postępowaniu jest moment zawierania małżeństwa i wszystkie okoliczności, które temu towarzyszą. Wszystko, co wydarzyło się później może być tylko skutkiem przyczyny rozpadu i ew. nieważności małżeństwa. Proces w sądzie biskupim toczy się po to, aby poznać prawdę obiektywną o zawartym małżeństwie.

Mocno wybrzmiał także temat zdrady małżeńskiej. Za zdradę nie uznajemy wyłącznie kontaktu fizycznego z inną osobą, ponieważ małżeństwo nie opiera się wyłącznie na takiej relacji dwojga ludzi. Można dopuścić się zdrady współmałżonka również na innej płaszczyźnie – relacji i więzi. Wchodząc w bliskie relacje emocjonalne z osobą płci przeciwnej, dzielimy się z nią swoją osobą, wkraczamy w obszar zarezerwowany dla współmałżonka. Warto zdawać sobie z tego sprawę.

Zakończeniem konferencji były słowa ks. Jancewicza, iż „żyjąc w grzechu zakręcamy kurek z łaską.”

Po tej części przeszliśmy do omówienia spraw bieżących, wymieniliśmy intencje modlitewne oraz podzieliliśmy się tym, co wydarzyło się u nas w ostatnim czasie. Rozważaliśmy także Słowo Boże, a konkretnie J17, 6-21, który to fragment przygotował dla nas Marek. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy fragment Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 6,1-11).

Kolejne spotkanie ogniska zaplanowaliśmy na 18.03.2018r. w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach na godz. 15:00. Ma ono charakter otwarty, zapraszamy wszystkie chętne osoby 🙂